Viewing posts for the category AI

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

ระบบตรวจสอบการหลอมร้อนและหลอมละลายอัตโนมัติด้วยกล้องถ่ายภาพความร้อน

กระบวนการบรรจุและปิดผนึกโดยใช้การหลอมร้อนและการหลอมละลายมีอยู่ในหลายอุตสาหกรรม